



2019-03-13 07:33
  1204
  0
   
            
              
           
           
   
              
             
           
1           
       
      [ tiwilgha]1 
suz  ichip yaghachning hislitidin 
zohilinip[ maqtaxqanda]2 [tiwilgha]ni 
[kim]3 biri uni [ osal]4 yaghach didi 
aemaesmix yahxi hislaet igilgini 
yaq,uning igilgini [aeyip]5 aemaws 
gaep xunungda:igilixgae baerdaxlighi 
[tartqini]6 zoqimizni xuki uning 
haeqiqaet taeswirgae ohxaxliqi 
    
         1 
        
          2   
   3            4    
             5   
     7         
           6 
    
            7     
                
    1.tiwelgha                 1.  
      2.maqtaxqanda             2.  
      3.kim                    3.  
      4.osal                    4. 
      5.aeyip                   5   
      6.tartiqini                 6.  
                              7    
              
         
 
2               
             13    
                   
                 
               
               
             
{turalganda},{ tengiduq},{ taenggir} aldeda 
{taeng} aemaes {biz} likin dawir aldeda 
{kuranglap} kitmigin amaetliring gae 
ulganda{ teng bolumiz} qaewer aldeda 
   :              
1.{turalganda}        1     
2.{ tengiduq}         2     
3.{ taenggir}         3     
4.{kuranglap}        4     
5.{ teng bolumiz}     5      
6.{biz}              6   
 
3       
      
     1     2 
         3  
       
(arpa bughdai saman)1 ni( salkin ilghaidu)2 
uruq tuqqan qirindaxni ulum ( ilghaidu)3 
1  (arpa bughdai saman)1          
2  ( salkin ilghaidu)         
3  ( ilghaidu)      
             
          
             
         
               
      
            
            
               
           
            
 
  
          
                
               
  155     
       
               
                    
            
           
          
 
 
  
              
     
     