 

ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

2019-05-20 09:20
  1925
  0
ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ
1.ᠠᠭᠤᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠨᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ
ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ
ᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ
ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠠ ᠬᠦᠢ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ


2. ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ
ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠠ ᠬᠦᠢ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
   
     
     