 

     20210621-20210630

2021-07-01 20:22
  89
  0  
      
       
           
         
         
         
   
        
         
         
       
      

20210621     11                
                              

20210622    12                
                         
         
              

20210623      13                
                         

20210624      15                
                              

20210625      16                
         
              

20210626      17                
              
                     

20210627      18                
                         

20210628     19                
                                 
         
                           

20210629     20                
                               

20210630     21                
            
                

Июнин 21-дэ, морь сарын 11-й сагаан хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

Нэг хүн: "Табан хүсэлэй хюруу мүндэрээс абарыт" гэжэ гуйна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Табан цогцосой найлзуур модон" гэжэ айлдалаа.

Июнин 22-то, морь сарын 12-й сагаагшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Эльбын азада баригдасан хүнүүдтэ Этигэлтэ Хамба Лама: "Үнэн сэдьхэлэй баясхаланда үйл хэрэгээ бүтээгты".
Зоной толгой эргүүлхэ юүмэндэ шуналгүй саада түрэл тухай бодогты.

Июнин 23-да, морь сарын 13-й хара бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Мүргэлшидтэ Этигэлтэ Хамба Лама: "Дэмэй шалиха ба тэнэхыг сээрлээд соносхол болон үзэгдэлээ тогтоон баригты" гэжэ айлдалаа.


Июнин 24-дэ, морь сарын 15-й харагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Жүжиг наадамтай оршон байгал" гээд сэдьхэлдээ дүтэ абанагүй. Этигэлтэ Хамба Лама: "Амарлингүй шанар" гэжэ айлдалаа.

Июнин 25-да, морь сарын 16-й хүхэ луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Сүзэгтэй хүн буян арвин ябуулжа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Амгалан эдлэхэ эрхэтэй" гэжэ айлдалаа.

Июнин 26-да, морь сарын 17-й хүхэгшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Хүбүүд хуулийн насанда хүрэжэ сэрэгэй албанда татагдажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Эрдэнитэ хүнэй түрэл олоод эхэ ороноо хамгаалха албатай" гэжэ айлдалаа.

Июнин 27-до, морь сарын 18-й улаан морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Гавьяа ехэтэй хүнүүдтэ Этигэлтэ Хамба Лама: "Амиа алдаха болсончи буянда хишээжэ л бай" гэжэ айлдалаа.


Июнин 28-да, морь сарын 19-й улаагшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Энэ бэедээ шунаад баригдаха бол айдаста абтагдана" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хүсэлэй табан эрдэмээс айдас түрэнэ" гэжэ айлдалаа.
Энэ табан эрдэм дотор дүрсын эрдэм, дуунай эрдэм, үнэрэй эрдэм, амтын эрдэм болон хүрэлсэхын эрдэм нүгүүд байдаг.

Июнин 29-дэ, морь сарын 20-й шар бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн мунхагай харанхыг арилгахын тула зальбарна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Гал бадарсан сэлмээр мунхагай харанхын гэнжэ тасална" гэжэ айлдалаа.
 
Июнин 30-да, морь сарын 21-й шарагшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн үгэлигэй эзэндэ даган баясажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сэдьхэлэй угаас энэрэл хайрлаба" гэжэ айлдалаа.   
     
     