 

20220801-20220831

2022-08-05 21:40
  35
  0
   
20220801      4                  
                        
20220802      5                  
                        
20220803      6                  
                                     
20220804      7                  
                            
20220805      8                  
       [ халаглажа]  (   )                        
20220806      9                  
                         
20220807      10                  
                      
2022      0808      11                  
                               
2022     0809      11                  
                            
  
2022     0810      13                  
                           
2022      0811      14                  
                     
2022      0812      15                  
                               
2022     0813      17                  
                     
2022     0814      18                  
                           
2022    0815      19                 
                             
2022     0816      20                  
                         
2022     0817      21                 
                         
2022     0818      22                 
                         
2022     0819      23                 
                            
20220820      24                 
                         
2022     0821      25                 
                            
2022     0822      26                 
                    
2022     0823      27                 
                         
2022     0824      27                 
                               
2022     0825      28                 
                                          
2022     0826      29                 
                            
2022     0827      30                 
                       
2022     0828      1                
                       
                 
2022     0829      2                
                     
2022     0830      3                
                           
2022     0831      4                
                            
Августын 1-дэ, хонь сарын 4-й улаан нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Майдар Бурханай заларха үдэртэ Этигэлтэ Хамба Лама: “Үнэмлэхүй үнэнэй эзэн бологты” гэжэ айлдалаа.   
Августын 2- то, хонь сарын 5-й хүхэгшэ гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Бүтээлдэ орсон хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: “Үйлэ заянай эрхээр болог” гэжэ айлдалаа.   
Августын 3-да, хонь сарын 6-й шар хулигана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Үйлын үрэдэнь тааруулаад оршон байгалда зан авираа үзүүлнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: “Сайн үйлэй хүшээр ес заншил эрхэндэ оруулха” гэжэ айлдалаа.   
Августын 4-дэ, хонь сарын 7-й шарагшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Хоер хүн муу хор даража сайн боло. Этигэлтэ Хамба Лама: “Гадаад дотоод завсарта хортой сэдьхэл унтараа” гэжэ айлдалаа.   
Августын 5-да, хонь сарын 8-й сагаан бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Нэг хүн алдаа хийгээд халаглажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Сахил тангараг аваад үбэшэн бузарта дарагдахада та үгэй” гэжэ айлдалаа.   
Августын 6-да, хонь сарын 9-й сагаагшин туулай үдэрэй саш алрахын тула Эттгэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Этигэлтэ багша хаража байна гэсэн мүршэлшидтэ Этигэлтэ Хамба Лама: “Юүгээш дутахагүй хангаана” гэжэ айлдалаа.  
Августын 7-до, хонь сарын 10-й хар луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Оройн Бурхадта тахил үргэгдэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: “Бясалгалда зорюлагдаба” гэжэ айлдалаа.  
2022 бар жил. Августын 8-да, хонь сарын 11-й харагшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Нэг лама үдэрэйнгээ уншилга бүтээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Энэ бүтээлэнь шимэ тула хамаг амьтанай зоболон амарлюулна” гэжэ айлдалаа.  
Августын 9-дэ, хонь сарын 11-й хүхэ морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Нэг хүн: “Амьдарха саг үнгэржэ л байна”. Этигэлтэ Хамба Лама: “Хилэнсээ арилгажа буян хураа” гэжэ айлдалаа.  
2022 оной бар жил. Августын 10-да, хонь сарын 13-й хүхэгшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Газар газараас зорижо ерэсэн элдэб ястан зальбаржа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Бодь сэдьхэлэй үрэ сэсэглэхэ” гэжэ айлдалаа.  
2022 оной бар жил. Августын 11-дэ, хонь сарын 14-й улаан бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
«Үндэс язгуур арюун бол буянай ундараа тасархагүй” гэжэ Этигэлтэ Хамба Лама айлдалаа.  
2022 оной бар жил. Августын 12-то, хонь сарын 15-й улаагшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Зүндөө ехэ ажилтай хүн хамагаа бүтээдэг байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Бурхад Бодьсадбанар оршолон юртэмсыг нэбтэ үзэнэ” гэжэ айлдалаа.  
2022 он, бар жил. Августын 13-да, хонь сарын 17-й шар нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Нэг хүн ном оршуулжа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: : “Үлэмжын шанар” гэжэ айлдалаа.  
2022 он, бар жил. Августын 14-дэ, хонь сарын 18-й шарагшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.   
Зарьма нэгэн үбэдэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Хүнэй зобоходо баярлаха хүнэй жаргахада уйдаха” гэжэ айлдала.  
Августын 15-да, хонь сарын 19-й сагаан хулгана үдэрэй саг алхахын тула Эттгэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Нэн хүн: “Үгэлиг гэбэл сэдьхэл” гэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: “Үгэлигээр үгэйтэй бүгдыг арилгана” гэжэ айлдалаа.  
2022 он, бар жил. Августын 16-да, хонь сарын 20-й сагаагшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Сайн зангаар амьтанай сэдьхэл засадаг хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама:: “Утхатай амьдрал эрдэни” гэжэ айлдалаа.  
2022 он, бар жил. Августын 17-до, хонь сарын 21-й хар бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Хар номтоной дунда арюун сэдьхэл олоод явсан хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: “Олдошо үгэй эрдэни” гэжэ айлдалаа.  
Августын 18-да, хонь сарын 22-й харагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Бэе сэдьхэл нюдэ мэтэ хамгаалдаг хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: “Зохид үйлээр шэди бууха” гэжэ айлдалаа.  
2022 он, бар жил. Августын 19-дэ, хонь сарын 23-й хүхэ луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Нэг хүн амнай уншилга бүтээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Хилэнсэ буян ялгахын тула Багшаа шүтэ” гэжэ айлдалаа.  
Августын 20-до, хонь сарын 24-й хүхэ могоф үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Үбэшэн бүгдыг аргалнам гэсэн хүндэ Этигэлтэ Хаиба Лама: “Зовлонгын шалтаганда баярлажа яба” гэжэ айлдалаа.  
2022 он, бар жил. Августын 21-дэ, хонь сарын 25-й улаан морь үдэрэй саг алхахын тула Эттигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Нэг хүн: “Оршолондо гомдохо үгэй” гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: “Утха ушарынь мэдсэн сүзэгтэн” гэжэ айлдалаа. 
2022 он, бар жил. Августын 22-то, хонь сарын 26-й улаагшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Нэг лама Очирдари Бурхан бясалгажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Эхин бэлиг” гэжэ айлдалаа. 
2022 он, бар жил. Августын 23-да, хонь сарын 27-й шар бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Нэг лама ачтай үндэсэн Багшадаа тахил үргэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: “ Сайн оюнаар сургаал мүшхэ” гэжэ айлдалаа. 
2022 он, бар жил. Августын 24-дэ, хонь сарын 27-й шарагшин тахяа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Багша хүн: “Ямбалжа гэдысэн хүндэ ном заажа болохо үгэй” гэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: “Бүхыжэ дохижо ябаха хэрэгтэй” гэжэ айлдалаа. 
2022 он, бар жил. Августын 25-да, хонь сарын 28-й сагаан нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал. 
Нэг лама: “Бурхан ном хийгээд чугуулгану дээдэ нугууд дор итигэмөй” гээд уншилгаа эхилээ. Этигэлтэ Хамба Лама: “Билигуун нюдээ нээхэ сагта эльбын зэргэ доро ширгэнэ” гэжэ айлдалаа. 
2022 он, бар жил. Августын 26-да, хонь сарын 29-й сагаагшин гадай үдэоэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Шавинарань Багшадаа хүндэлгэ үзүүлжэ даган баясажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: “Билигүүн шанадаа хэрэхэнь магад” гэжэ айлдалаа. 
2022 он, бар жил. Августын 27-до, хонь сар 30 хар хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.  
Лама хуврагы сүзэгээр хүндэлдэг тула Этигэлтэ Хамба Лама: “Амгалан байдал сүзэгээр дамжадаг” гэжэ айлдалаа. 
2022 он, бар жил. Августын 28-да, бичин сарын 1-й харагшин үхэр удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал. 
Арюун сэдьхэлээр тахил үргэгты гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: “Үнэн агаарта бясалгаха” гэжэ айлдалаа.
2022 он, бар жил. Августын 29-дэ, бичин сарын 2-й хүхэ бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал. 
Амьтан бүгдыг сайнаар хардаг хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: “Буянтан юм даа” гэжэ тодруулаа.
2022 он, бар жил. Август 30-да, бичин сарын 3-й хүхэгшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал. 
Бодь сэдьхэлтэй болохо гэсэн хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: “Холо ойр тачаал уур хоероос ангижража тэгшэ дор оршохо” гэжэ айлдалаа.
2022 он, бар жил. Август 31-дэ, бичин сарын 4-й улаан луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал. 
Нэг лама арад зондо Бодьсадва Манжушрийн эшэ хайрлава. Этигэлтэ Хамба Лама: “Эс бүгдэдэ оюун түгэлдэр” гэжэ айлдалаа.
  
   
     
     