 

ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖

2020-02-25 20:10
  247
  0
ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ  ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠄ ︽ ᠲᠤᠰ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ ᠦᠦ︖ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠨᠡ  ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖︾
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠄ ︽ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     