 

ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ 

2021-03-07 10:18
  150
  0
  ᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠳᠣᠯᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠵᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠵᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠠᠢᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠬᠥᠯᠣᠨ ᠬᠥᠷᠭᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠣᠳᠣ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠥ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠣ  ᠳᠤ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠬᠣ ᠠᠶᠣᠯᠳᠠᠢ᠃
 ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠣᠳᠠᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠣ ᠠᠨᠠᠢ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠎ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠥ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠵᠣᠭᠣ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠥ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ  ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠥ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
 ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠢᠯ ᠠᠢᠯ  ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠰ ᠠᠰ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠨᠢᠬᠡᠴᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠥ ᠳᠡᠢᠯᠬᠥ ᠥᠬᠡᠢ ᠳᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠥ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠥ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠬᠥᠣ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠵᠥ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠶᠣᠮ᠃ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠯᠢᠭᠳᠡᠵᠥ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠥᠭᠡᠢ᠃
 ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠥ ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠣᠬᠣ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠣ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠳᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠰᠴᠥ ᠠᠷᠪᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠥ ᠵᠢᠮ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠡᠷ᠎ ᠮᠥᠷᠳᠡᠪᠡᠯ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠥ ᠲᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠥᠯᠥᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠣ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠶ᠎ᠠ  
     
     