

ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ

2018-12-31 18:53
  60
  0
ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ‍ᠣ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ


        ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠂     ᠂         ᠲᠠᠢ᠂     ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ  ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠶᠢᠨ    ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠂       ᠡᠯᠬᠦᠵᠠᠢ᠂    ᠲᠠᠢ   ᠪᠡᠬᠢ     ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠄
ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠽᠸ᠋ᠪᠸ᠋ᠺᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠢ᠃    
     
     