 

ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠥ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ

2020-08-13 16:16
  19
  0
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ
                    ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠ
    ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠥ ᠪᠤᠢ
    ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ‍ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠰᠠᠢ᠂
    ᠳᠡᠯᠡᠪᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
    ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠯᠵᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠲᠤᠨ᠃
    ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠷᠥᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠴᠢ
    ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠬᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠ᠂
    ᠳᠡᠭᠡᠳᠥ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠢ ᠪᠦ᠋ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠭᠴᠢ
    ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦᠭᠥᠷᠡᠩ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠲᠤᠨ᠃
    ᠪᠥᠮᠪᠦᠷᠴᠢᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ
    ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠥᠲᠦᠨ ᠠᠪᠴᠥ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠰᠡᠢ᠂
    ᠪᠦᠷᠢᠯᠭᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠵᠥ ᠲᠠᠯᠬᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠥ
    ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠢ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠰᠠᠢ᠃
    ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯᠬᠡᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠢᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠢ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡ
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠤ᠂
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠬᠦᠴᠥᠨ ᠵᠢᠳᠬᠥᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
    ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠪᠠᠰᠠᠴᠥ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠴᠢᠲᠠᠢ᠂
    ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯᠬᠡᠢᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃
    ᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠨ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠂
    ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠥᠴᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠤᠨᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠃
    ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠠᠴᠢᠷ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠥ ᠥᠪ ᠰᠢᠥ᠂
    ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
    ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃
     ᠬᠦᠮᠥᠨᠯᠢᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ
     ᠬᠦᠮᠥᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠂
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠥᠭᠡ
    ᠬᠥᠷᠦᠰᠥᠲᠥ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃
    ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠦᠨᠳᠡᠰᠥᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ
     ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠯᠥᠭᠡᠢ᠂
    ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ
    ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃
    ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠡᠩᠬᠢᠷ ᠤᠭᠲᠤᠷᠭᠤᠢ
    ᠬᠦᠷᠥᠰᠥᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃

             ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠃
                     2020ᠤᠨ4 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ22 ᠤ ᠡᠳᠦᠷᠨ᠎ᠡ᠂
                          ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ
    
      
     
     