 

   

2020-02-21 18:50
  24
  0
   
              ᠊᠊᠊᠊᠊ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ

ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠵᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠡᠳ
ᠠᠭᠰᠤᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ
ᠠᠶᠤᠯᠲᠤ ᠬᠣᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠬᠦᠨ ᠡᠮᠬᠦᠨ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠ

ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠳ
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠪᠠ
ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ 
ᠲᠦᠢᠳᠭᠡᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ  ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠶᠤᠩᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ
 
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠦ
ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠡᠮᠢᠶᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠨᠤᠷᠲᠠᠪᠠ
ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠴᠠᠷᠴᠠᠪᠠ

ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠳ
ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠳᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠪᠡ
ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠳ
ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠪᠠ
ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠡᠡᠯᠬᠡᠭ ᠣᠮᠣᠭ ᠪᠣᠴᠠᠯᠤᠭᠠᠳ
ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠪᠡ

ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ
ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠪᠡ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠪᠢᠵᠦ ᠲᠣᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠪᠠ

ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠳᠤ
ᠣᠲᠠᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠳ ᠨᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ
ᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ
ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠪᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠳᠦᠷ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠡ
 
ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ
ᠠᠮᠢᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠬᠢᠮᠠᠷ
ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠨᠢ
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ

ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ
ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠶ᠎ᠠ
ᠦᠢᠯᠡᠰᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ
ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠬᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ  ᠶᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ

ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠨᠤᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ 
ᠬᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠪᠠ
ᠬᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ
ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠁
    

2020.2.20
          ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠢ  
     
     