 

ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ

2018-12-04 17:39
  2428
  1
 


ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ
ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ
ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ
ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ
ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ
ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠮᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ
ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠ ᠬᠦ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠳᠠᠢ
ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ  
     
     