 

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠯ

2019-01-01 16:01
  38
  0
                    ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ 
     ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠬᠢᠨᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠷ 
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠥᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠂ 
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠬᠡᠶᠢᠰᠦᠮᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ 
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠃ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ 
     ᠬᠥᠷ ᠴᠠᠰᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ 
     ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠲᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ 
     ᠬᠦᠬᠡᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠣ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 
     ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠥ ᠪᠠᠷ 
     ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠡᠷᠡᠩᠨᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ 
     ᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠪᠠᠷ 
     ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠥ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠯᠴᠢᠶᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠃ 
     ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ 
     ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠂ 
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ 
     ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠳ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠂ 
     ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ 
     ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠤ? 
     ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 
     ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ︖ 
     ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠥᠥ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ 
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠃ 
     ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠩ ᠶᠢᠥ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ︖ 
     ᠬᠦᠷᠥᠰᠥᠲᠥ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠶᠢᠥ 
     ᠬᠦᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠡᠤ ᠳ᠋ᠠ ︖ ᠃ 
     ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ 
     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ 
     ᠴᠠᠰᠢ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ 
     ᠴᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠥ ᠬᠥᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ 
     ᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠦ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ 
     ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ᠂ 
     ᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 
     ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ 
     ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤᠨ 
     ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠲᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠂ 
     ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠢ 
     ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ 
 
                ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂ 
                      2018ᠤᠨ12 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ31 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ 
                      ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃ 
       
     
     