 

撐 犁孤 塗        

2020-03-06 08:01
  299
  3
撐 犁孤 塗            ̆
3撐 犁孤 塗       chēng lí gū tú                             攣鞮       luán dī            撐犁孤塗單于          撐犁     孤塗                    
撐  
⑴撐        chēng 
⑵撐                  撑         
⑶撐        rtʰaːŋ  
⑷撐            
⑸撐                                                     撐   从木堂聲   丑庚切     
⑹撐      丑庚切         抽庚切    丑 抽           t  tʰ    庚   eŋ                            
⑺撐          *tjæ̌ng  
⑻撐          
⑼撐       THAYNG  
⑽撐          
⑾撐                   
⑿撐        ꡅꡜꡞꡃ    chʰing  tʂ'əŋ            
⒀撐               
⒁撐                 ceng1     teng             caang1         tên1       cang4        cæng1       
⒂撐         rtʰaːŋ  tʰaːŋ THAYNG  tjæ̌ng     teng     从木堂聲   丑庚切 抽庚切      丑       tʰjŏɡ  抽       tʰjŏɡ              chou                 tʰ                tong2      tong4      dng5/deng5 ,tang5(thâng)                           
犁  
⑴犁        lí 
⑵犁                     
⑶犁        riːl  ril       
⑷犁         ljed  lier  ljid   
⑸犁                                       从牛黎聲。郎奚切     牛     黎         
⑹犁                            鄰溪切     郎奚切  
⑺犁             
⑻犁          
⑼犁       LI  
⑽犁          
⑾犁                 liei  lei  lɛi   
⑿犁        ꡙꡞ  li  
⒀犁            lai2  li2  loi5  
⒁犁                                         
⒂犁              riːl        li                       
孤  
⑴孤        gū 
⑵孤                                                                                                        
⑶孤        kʷaː  
⑷孤          k  kw    wo  a  uɑɡ  waɣ  ag      w         o  a  uɑɡ  aɣ  ag        kʷ       w        kʷ    ʷ   
⑸孤                  从子瓜聲   孤     瓜         瓜         kʷraː   孤   kʷaː                  
⑹孤                       古乎切          攻乎切    音姑   
⑺孤          *go  
⑻孤       こ  
⑼孤       KO  
⑽孤       cô                
⑾孤                 kwa  kua  kɣua  kʷɯa  kwaɨ  
⑿孤        ꡂꡧ  gwa  
⒀孤                     ku    gū       ku         gū                              u  ou        ɔ        
⒁孤                       ko                gu                  孤     k  g      
⒂孤         gu                                                                 
塗  
塗        tú 
塗                                                        
塗        rlaː  l'aː           
塗          dʰ  d     aɣ  a  o  
塗                   从土涂聲  涂   余                     Tool       余吾(tu ŋo     
塗                       同都切,音徒         宅加切 直加切,音茶  
塗          *dho  
塗            と   塗抹 とまつ        ぬり 塗る    
塗       TO  
塗        đồ  
塗                 dʱuo  du  ȡa  ɖɣa  ɖɯa   
塗        ꡈꡟ  tu   
塗                         tʰu       tu          tʰu       hAu hu  hæu                          lo  du   
塗                                                        tou4                             
塗            dʰaɣ    do  to     tu      
撐犁孤塗       
撐rtʰaːŋ 犁 riːl  ril  孤 ku  塗dʰ aɣ  to                     撐犁孤塗單于                                             215 282                                                                                                 针灸甲乙经                                                                
     撐犁孤塗                                         撐犁孤塗                        天子                                            679 732                     撐犁孤塗                                                                                                                                                                                          天子                                                                        撐犁孤塗                                              撐犁孤塗   撐犁                         孤塗                        孤塗               塗                            
     
     