 

          復株絫若鞮單于

2019-08-25 08:03
  14986
  4
          
    
復株絫若鞮單于 
復株絫若鞮單于       雕陶莫皋                      31    20                                                                                                                                                                                                             
复株累若鞮      
  复  
1      fù 
2       【   】【   】【   】【   】房六切,音伏  
3        从彳复聲。房六切  
4                  fu˥˧    hạ
   fuk6
5        buɡ 
6              bʱi̯uk  bĭuk  bɨuk 
7        ꡌꡟꡠ  pue   ꡜꡧꡟ hwu   ꡤꡡꡓ Hwow  
8              bʰ  b   ǐuk  jok  jəwk 
9       h  f              
  株  
1      zhū 
2       【   】陟輸切【   】【   】鐘輸切【   】追輸切,音邾  
3        从木朱聲。陟輸切  
4                   [tʂu˥       djio     KABU      CWU      주    chò 
      [   ] zu1 [      ] zu1 [    ] zu1 [     ] zhu1 [   ] zhu1 [  ] zu1 [   ] zhu1    zyu1
5        to 
6              ȶi̯u ȶĭu ȶio ȶio ʈɨo ʈio ʈuə̆
7        ꡆꡦꡟ   tʂy  
8              t   i̯u  
ǐwɔ  juɡ  iew  rjug 
9       tʂy  ȶi̯u  CWU  chò                        주                               
  累  
1      léi  lěi  lèi     
2       【   】力追切【   】倫追切,音欙。 【   】力委切【   】魯水切【   】魯猥切,音壘。 【   】良僞切【   】力僞切,纍去聲。 力果切,音倮。 【   】力涉切,音獵  
3        力追切  
4                   lei˧˥; lei˨˩˦; lei˥˧       liuɛ̀ liuɛ̌     SHIBARU KASANERU WAZURAWASE      LWU      누 루    luỵ
       [    ] lui5 [    ] lui5 [   ] lui6 [    ] lui3 | lui1 [    ] lui1 [   ] lui1 lui5 [   ] lui5 [      ] kioi4 koi4 lui4    leoi4 leoi5 leoi6  
5        ruːls  rolʔ  rols 
6              lwie̯  
lǐwe  liue  ljuɛ  liuᴇ  lʷiɛ  lwiə̆
7        ꡙꡟꡠ  luɛ̆  
8              l   
i̯wăr  iwa 
9       lui1  rolʔ  rui            
  若  
1      ruò  rě 
2       【   】而灼切【   】【   】【   】日灼切,音弱。 【   】人者切,音惹  
3        而灼切
4                   ʐuo˥˧; ʐɤ˨˩˦     *njiɑk     MOSHIKUHA WAKAI SHITAGAU      YAK YA      야 약   nhược
    [    ] jok8 ngia2 (na5) (na2) (na1) [      ] ngia1 yog6 [   ] rok8 [ngia2] (na6) (na1) [      ] jok8 [    ] jok8 [   ] jok8 [   ] jok8 | ngia1 [   ] jok8 [   ] ngiok8    je5 joek6
5        nja  njaʔ  njaɡ 
6              ȵʑi̯a ȵʑĭa ȵia ȵʑia ȵia ȵia ȵia 
7        Zhew  rɛw   Zhÿa  rjɛ  
8              ȵ  n  
i̯ak  ǐak  jak  
9                                                                                                                若   ȵʑi̯a  njaɡ  yog6  jok8                    ngiok8  jok8         je5  joek6         若            yee  yoog                                                                                                                               微臣雅鲁祝若统                     若统      福佑也    福佑也         若统                    Ieel      Iheel        Ibegel   Iheel             Ieel                       Iheel  Ibegel  Ibegel  ge         g            Ibeel                                                          Ibgeel  ИВГЭЭЛ      Ibeel ИВЭЭЛ                  1044        Ieel                      joekton   若统                    復株絫若鞮單于 若鞮           若鞮 鞮     Dai  Dei                 Dei                                          dei 鞮      
  鞮  
1      dī 
2       【   】都兮切【   】【   】【   】都黎切,音低。 【   】田黎切,音題。亦革履也   
3         从革是聲。都兮切               从革是聲  是          shì    de  dei                反切标音系统               从XX聲         鞮   从革是聲  是  dei            反切系统                  都兮切 兮              hei     都兮切 Du Hei   D+ei = Dei     
4                  ti˥       dei     KAWAGUSHI      CEY
      [   ] ti2 [    ] ti2 [    ] ti2 [    ] ti2   dai1   di1
5        teː 
6              tiei  tei  tɛi  tɛj 
7        
8              t   ieɡ  eɣ  ig 
9       dai  dei 
  复株累若鞮      复 Hu↓fu  
株  Cwu 累rhei  ↓liei 若  ieel 鞮  dei                                     雕陶莫皋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     孝X皇帝             XX若鞮单于    若鞮      孝               搜諧若鞮單于 車牙若鞮單于 烏珠留若鞮單于 烏絫若鞮單于        搜諧 車牙 烏珠留 烏絫          
搜諧若鞮單于 
搜         shrǎu  shriou        sru         sōu             
諧         hæi           ɣăi              he             xié     搜諧若鞮單于          
車牙若鞮單于 
車        *giu  chia        kʰlja  tɕʰi̯a      *giu  chia        jū  chē       
牙        *nga       ŋraː                         nga          yá  車牙              車牙若鞮單于          
烏珠留若鞮單于 
烏珠留                                                  
烏絫若鞮單于 
烏絫         烏絫若鞮單于                                                  13 18                                                                 莽乱匈奴                                                                                          
            
     
     