 

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

2021-12-11 09:20
  132
  0
           ᠰᠠᠪᠣᠩ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
    ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠠᠣᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠦᠷ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠯᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠶᠡᠷᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
    ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠄
    ︿ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠄
    ︿ ᠪᠢ ᠰᠠᠪᠤᠩ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ﹀ ᠭᠡᠪᠡ᠃  
     
     