 

ᠢ᠊ ᠊ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ︾ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ

2018-07-17 15:05
  172
  0
     ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠲᠦ ᠪᠦᠬᠡ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠢ᠊ ᠊ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ 2018 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8᠎ ᠤ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠮᠦᠩᠭᠡᠳᠡ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷᠳᠡᠬᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
      ᠢ᠊ ᠊ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠢᠰᠢᠵᠠᠮᠰᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠠᠷᠡᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ︽ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠤ︾᠂ ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ︾᠂ ︽ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ︾ ︽ᠬᠠᠪᠤᠷ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ 80 ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠨᠡᠷ ᠪᠡ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ︽ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ︾ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠊ ᠊ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠬ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠴᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠦᠩᠭᠡᠨᠠᠰᠤᠨ   
     
     