 

ᠢᠴᠠᠬᠡ ᠭᠤᠣᠯ

2019-06-04 16:16
  1781
  0
 
   ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠢᠣᠢ ᠺᠠ︾
ᠬᠡᠵᠣ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠣ ᠮᠦᠩᠬᠡ
ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠰᠣᠨᠣᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ
ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 118᠂ 6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠯ ᠤᠨ
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2352 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠮᠠᠬᠠᠢ ᠤᠰᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ
ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠪᠦᠷᠢ 2᠂ 88 ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ᠃
ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠦᠰᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠯ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ
ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢ ︽ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ
ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠰᠣ ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠤ
ᠬᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ
ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ︽ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ︾ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃
   
     
     