  

ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ

2020-02-12 09:50
  104
  0
    ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ
      ᠳ᠋ᠸᠴᠢᠨ
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠨᠠᠮᠵᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ
ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
    ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ
    ᠭᠤᠩᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ
    ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢᠲᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ
    ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
    ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠰᠭᠢᠷᠦᠨ
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠵᠦ
ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ
    ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ
    ᠭᠤᠩᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ
    ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢᠲᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ
    ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
    ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠲᠡᠯᠡᠮᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ
ᠲᠢᠪ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
    ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ
    ᠭᠤᠩᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ
    ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢᠲᠦ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ
    ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
    ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ

   
     
     