 

ᠵᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ

2020-08-05 16:27
  21
  0
 
 
 
 
 
   
 
  ᠵᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ 
 
 
 
 
 
 
 
﹇  ᠤᠯᠤᠰ﹈ ᠪᠠᠪᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠯᠾᠬᠠᠪᠠᠰᠥ᠋ᠷᠥᠩ 
 
 
  
 
 
 
 
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠶᠣᠮ ᠡ ᠁ 
ᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠥᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠁ 
ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠶᠣᠮ ᠡ ᠁ 
ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠁ 
 
 
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠰᠥᠨᠢ 
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ - ᠰᠥᠨᠢ᠃ 
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠰᠥᠨᠢ 
ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ - ᠰᠥᠨᠢ᠃ 
 
 
ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣ 
ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ 
ᠭᠥᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠥᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠢ 
ᠭᠥᠪᠡᠬᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠥᠳᠡᠯᠳᠡᠭ᠃ 
 
 
ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ 
ᠭᠭᠢᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 
ᠡᠯᠢᠬᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ 
ᠭᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠁ 
ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠥᠨᠠᠠ ᠣᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠁  
 
 
ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠥᠢᠳᠡᠡ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠥᠯᠬᠦᠵᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠥᠷᠥᠮᠣ ᠁ 
ᠨᠣᠭᠤᠰᠣ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠥᠯᠢᠶᠠᠠ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠵᠣ ᠵᠠᠬᠠᠯᠠᠮᠣᠢ᠃ 
ᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡᠩᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠥᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠢᠠ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠠᠭ ᠭᠥᠶᠥᠭᠦᠢ 
ᠡᠷᠢᠶᠡᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠭᠥᠪᠣᠷᠢᠳᠡᠮᠣ ᠁ 
 
 
ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠪᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠥᠢᠳᠡᠡ 
ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠴᠠᠠ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠣ ᠪᠢ 
ᠠᠰᠣᠷᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠢ 
ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠱᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠮᠣᠢ ᠁ 
 
 
 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ  ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠬᠡᠨᠡᠡ ᠴᠣᠷᠬᠢᠵᠣ 
ᠴᠢᠬᠤᠯᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠣᠰᠣᠠ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠢ ᠥᠷᠭᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠁ 
ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠠ 
ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠭᠥᠮᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠣ ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠁ 
 
 
ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠭᠥᠮᠣᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠢ 
ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ — ᠭᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠵᠣ ᠨᠥᠭᠦᠳᠡᠭ ᠁ 
ᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠣᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠢ 
ᠨᠡᠷᠠ — ᠭᠥᠢᠳᠡᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠠ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠣ ᠨᠥᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ 
 
 
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ — ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠣᠮ 
ᠲᠡᠷᠡᠡ ᠢ ᠥᠨᠣᠰᠴᠣ ᠣᠩᠰᠢᠳᠠᠭ 
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ —  ᠨᠢᠴᠣᠭᠦᠠ ᠨᠣᠮ 
ᠲᠠᠷᠡᠡ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣᠯᠠᠳᠠᠭ 
 
         
        
         ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
     