 

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠮᠠᠨᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ᠎ᠠ

2019-10-12 22:32
  124
  0


    ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠣᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠴᠦ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠣᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨᠰᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠣᠯ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠣᠭᠡᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ 
    ᠮᠠᠨᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠴᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠣᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠦᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠩᠬᠢᠰ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ︽ᠴᠣᠷᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠰᠦᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠨᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠣᠯ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠴᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ 2016 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ 2018 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠣᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 40 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ︾ ᠶᠢᠨ 2000 ᠮᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠂ 19 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ 3 ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠬᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ 25 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠨᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠡ ᠮᠠᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠭᠡᠷᠡᠯ   
     
     