

      

2019-01-25 13:25
  139
  2
        

                                                      3  4                                                                                            цагандаа                                                                  
                                                                   дэлгэчихээд             шаргаажээ                        
                                                                                         Урангуагийн       ээнэгшил            бодролт                         
             Хасбатыг                 суурингийхан                                                                                                                                                                              Хасбатыг                        хөгжинэ                          хөндийгөөсөө   Хөххотонд    Хасбат                                                         
                                                                                                         сагхан   таруухан                                                                                                                                                                                                                                                                            ивлүүлсээр           биетэйдээ                   бодролт                                                          Урангуагийн                                                                    хувьхан            
                                           Урангуагийн                1984                        
                                           2002        (БНХАУ) |                   2014           2015 
Өмөзо(ӨМӨЗО) | ᠨ             
                    урангуа       ?  урангуаг
                                
           
             
             
                 
              
            
   өөрийх                         
                
                                           
     “        ” 
                
              
     хөдийгөөс                    
                                
             
             
   “  | өндөрийн      
хэлбэртэйсэн             
                     /  /      ”        
              
               
       шаахайныхаа                     
            
       шардуухан    зовнилгүйхэн
            
                             
          
            
             
           
            “                                  
             
 ”            
             
                                            
             
                                   
         цамхагийн     
            “  | өндөрийн      хэлээтхээрэй ”     
            
                  
               
 “        ”                          
                
          
Хүмүүн(ХҮМҮҮН)  ЗАЯАНЫ  Ухаан(УХААН)  Судар(СУДАР)  Хүмүүн(ХҮМҮҮН)
Ухаанаа(УХААНАА)     
              
                           хувьхан
             «    »- г                               
                            
          “             ”          
             
             
               
              
  Монгол(МОНГОЛ)             урангуа            
         «    »- г
                    

      
хэлбичгийн       
хургаагийн  Сүглэгмаа(СҮГЛЭГМАА)
2018-12-8           
     
     