 

ᠵᠣᠭᠰᠣ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠣᠬᠣᠷᠢ

2021-01-24 16:49
  16
  0
ᠵᠣᠭᠰᠣ
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠣᠬᠣᠷᠢ
ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠ
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠣ ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠪᠣ
ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠ
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠢ
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠢ
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠢ
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠥᠩᠬᠡ ᠵᠣᠭᠣᠷᠢ ᠪᠣᠢ
ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠣᠢ

ᠵᠣᠭᠰᠣ
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠣᠬᠣᠷᠢ
ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠ
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣ
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠣ ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠪᠣ
ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠴᠣᠷᠨ
ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ
ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ 
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ 
       
   
   
  ᠪᠥᠷ  

 
  
ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠨ  
     
     