 

ᠵᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ ᠠᠩᠭᠢ

2021-05-27 09:19
  133
  0
ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠭᠡᠷ    ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠨᠠᠷ   ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠨ  ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ  
ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽English Made Easy︾ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠳᠤ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠮᠠᠶᠠᠭ   ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ    ᠬᠡᠯᠡ   ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ    ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠸᠢᠴᠠᠲ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃

1. ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ

* ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ   ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠵᠢᠮᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠃

2. ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
* ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ  ᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ 8 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠃

3. ᠨᠤᠮ
* ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ   ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ English Made Easy ᠳᠡᠪᠳᠡᠷ ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ   ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ   ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ   ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠤᠮ  ᠢ ᠲᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠨᠭ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

4. ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

* ZOOM ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 35 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠣᠷᠴᠢᠮ   ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ   ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ   ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠭᠦᠨ   ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ   ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ   ᠪᠦᠷ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ (钉钉) ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

* ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
5. ᠪᠠᠭᠰᠢ
* ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ   20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ   ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡ ᠃
* ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ   ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃  1992 ᠤᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠡᠴᠡ 1996 ᠤᠨ  ᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ   ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠ ᠃

ᠸᠢᠴᠠᠲ᠋ ᠄


   
     
     