 

  ᠂ ᠱᠢᠧᠧᠢ

2018-12-04 18:25
  178
  0
     ︽  ︾  ᠸᠧᠢ ᠵᠧᠨ  ᠂     ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 621    ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠴᠦ᠋᠂ ᠵᠤᠤ᠂         ᠂ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 622    ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 636  ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
     ︽  ︾ 84- ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠢ ᠡᠨᠳ᠋ᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
     ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠨ  ᠠᠵᠠᠢ᠂    ᠂    ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂    ᠂  ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂  ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂  ᠮᠦᠧᠧ  ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠱᠢᠧᠧᠢ  ᠪᠤᠢ᠂   ᠂     ᠂ ᠲᠷᠦᠺ ᠡᠴᠡ  ᠲᠦ᠋ ᠳ᠋ᠦᠨ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠨ  ᠃
     ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠨᠢ   3000 ᠯᠢ ᠳᠦ  ᠂    ᠂      ᠪᠦᠧᠧ᠂ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠢ     ᠂  ᠮᠤᠳᠤ  ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠢ᠂   ᠪᠠᠷ ᠂    ᠂   ᠤᠷᠤᠴᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ   ︵ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ︶ᠬᠤᠤᠷ ᠠᠴᠠ  ᠂  25  ᠂   ᠢᠥᠢ ᠮᠦᠧᠧ ᠹᠦ᠋ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠂ ︵ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ︶ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠂  ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠨᠢ ᠂     ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠰᠦ    ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ    ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ  ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ᠂    ᠪᠦᠬᠡᠨᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂   ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠂  ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂  ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠦ᠋ ᠴᠢᠥᠢ   ᠂ ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠨ  ᠲᠡᠷᠭᠡ  ᠂  ᠭᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠂ ᠰᠠᠯ ᠢ    ᠂    ᠭᠦᠷᠦᠵᠤ  ᠂    ᠂  ᠰᠧ ᠭᠦ᠋   ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂   ᠴᠦ᠋ ᠴᠢᠥᠢ ᠢᠶᠡᠷ ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠭᠡᠪᠠᠰᠤ  ᠂  ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠂  ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠡᠳ  ᠂   ᠡᠪᠦᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ  ᠂     ᠂     ᠂   ᠂   ᠂   ᠂  ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠦᠨ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠧᠧ ᠾᠧ ᠲᠠᠢ  ᠂  ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ       ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ ‍ᠣ   ᠂    ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂   ᠂    ᠂    ᠂  ︵ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ︶          ᠂    ᠤᠷᠤᠴᠨ ᠂  ᠦᠬᠦᠪᠠᠰᠤ   ᠂ З   ᠂  4  ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ‍ᠣ    ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠂   ᠃   
     
     