 

  ᠂ ᠱᠢᠧᠧᠢ

2018-12-04 18:25
  289
  0
  ︽ᠰᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠸᠸᠢ ᠵᠧᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ621 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠴᠢ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠴᠦ᠋᠂ ᠵᠤᠤ᠂ ᠰᠦᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠦᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ622 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ636 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃
   ︽ᠰᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾᠂ 84 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠳᠢ᠂ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠨᠳ᠋ᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠠᠳᠦ ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂ ᠪᠦ᠋ ᠱᠢᠧᠧᠢ᠂ ᠱᠧᠩ ᠮᠦᠸ᠋ᠸ᠋ ᠳ᠋ᠡ ᠱᠢᠡᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠲᠷᠦᠺ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦ᠋ ᠳ᠋ᠦᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠤᠢᠭᠤᠷ3000 ᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠴᠢᠭ ᠬᠦᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠪᠦᠧᠧ᠂ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠵᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠦ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠪᠠᠰᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠴᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ‍ᠣ︵ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ︶ᠬᠤᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠢᠥᠢ ᠮᠦᠧᠧ ᠹᠦ᠋ ᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠪᠤᠢ᠂︵ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ︶ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠰᠦ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠰ ᠨᠢ ᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠨᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠭᠲᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠱᠢᠧᠧᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠴᠦ᠋ ᠴᠢᠥᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠷᠦᠺ ᠦᠨ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠪᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠦᠵᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩ ᠰᠧ ᠭᠦ᠋ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ᠋ ᠴᠢᠥᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠭᠡᠪᠠᠰᠤ ᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠬᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠳᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠡᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳ᠋ᠨ ᠡᠪᠦᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳ᠋ᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠮᠰᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨᠦᠨ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠧᠧ ᠾᠧ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ‍ᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠢᠨ ‍ᠣ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ︵ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ︶ᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ‍ᠣ ᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠳ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠷᠤᠴᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃   
     
     