 

ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ

2022-01-13 09:17
  76
  0
ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ

ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠯᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ

ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦ

ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ

ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ

ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡᠳᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠫᠢᠶᠤᠤ ᠪᠦᠰ ᠦᠨ ᠫᠢᠶᠤᠤ

ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠨᠭᠭᠦ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠦᠯᠦᠰᠤ

ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠨ

ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ

ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ

ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠤᠴᠢᠷ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠲᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠶᠢ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠰᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮᠢᠯᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ

ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠠᠮᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠰᠤᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠬᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠰᠤᠯᠢᠭᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠵᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮᠪᠡᠯᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠠᠮᠢ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠲᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ

ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠳ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠰᠢᠬᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ

ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠢᠨᠭᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ

ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠦᠬᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠦᠰᠬᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠢ

ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠮᠨᠠᠬᠤ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠴᠤᠬᠢᠵᠤ ᠤᠰᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ

ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ

ᠦᠯᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ

ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠮᠦᠨᠭᠭᠦ ᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠮᠦᠨᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢ

ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ

ᠦᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ

ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ

ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ

ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ

ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠪᠠ

ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠤᠢᠯ ᠮᠦᠨᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠭᠭᠡ ᠮᠦᠨᠭᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

   
     
     