 

ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ《 ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ》᠂《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ 》

2018-03-01 09:56
  416
  0


ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠋ᠮ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ2018 ᠣᠨ ᠤ《 ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠋ᠮ᠎ᠡ》 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ   
     
     