 

ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠮᠦᠳᠦ︾ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ

2019-06-12 09:08
  384
  0
     ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1.3 ᠮᠧᠲᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠮᠦᠳᠦ︾ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨᠡ᠃ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠱᠤᠸᠠᠰᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠪᠠ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠮ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃  
     
     