 

ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠴᠢᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-05-20 10:07
  726
  0
    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢ  ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠪᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠨ  ᠤ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ︔ ᠴᠢᠭᠢᠨ  ᠤ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ︔ ᠴᠢᠭᠢᠨ  ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠴᠢᠭᠢᠨ  ᠤ ᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠨ  ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ
᠎ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃  
     
     