 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

2021-05-21 16:08
  57
  0
ᠥᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠴᠢᠷᠠᠢᠯᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠥᠷᠬᠥᠯᠵᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 
ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 
ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠬᠡᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠠᠯᠠᠭᠣᠮᠰᠣᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠬᠥᠷᠥᠰᠣᠳᠣ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠷᠯᠢᠭᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠯᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠣᠯ
ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠭᠡᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠪᠣᠮᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠣᠷᠣᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠪᠣᠷᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠷᠣᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  
     
     