 

ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

2018-10-28 15:17
  68
  0
                      ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ
     ᠬᠦᠯᠥᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ
     ᠬᠦᠷᠥᠰᠥ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠨ ᠂
     ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭᠵᠢᠨ
     ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠃
     ᠰᠢᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠢᠶᠡᠷ
     ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠂
     ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠨ ‍ᠣ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ
     ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭᠬᠡᠨ ᠃
     ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ
     ᠬᠦᠴᠥᠲᠥ ᠲᠠᠷᠺᠠᠲᠤᠷ ᠬᠦᠯᠥᠭᠯᠡᠨ ᠂
     ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠶᠢ
     ᠬᠦᠪᠥᠷᠡᠭᠥᠯᠥᠨ ᠬᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠬᠠᠳᠤᠵᠥ ᠬᠠᠮᠤᠬᠤ ᠪᠤᠭᠤᠲᠠᠯᠯᠠᠬᠤ
     ᠬᠠᠳᠬᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠥ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂
     ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠬᠥ
     ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠨᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠨ
     ᠬᠥᠯᠥᠰᠥᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠦ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ
     ᠬᠥᠷᠥᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠮᠠᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠦᠬᠥᠭᠡᠷᠵᠢᠵᠥ
     ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ᠎ᠡ ᠂
     ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠰᠤᠶᠤᠯᠵᠢᠨ
     ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠢᠷᠥᠭᠡᠳᠥᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
     ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ
     ᠡᠷᠭᠢᠵᠥ ᠠᠮᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠂
     ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ
     ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠨ ᠃

           ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠂
           2018.9.20 ᠳ᠋ᠥ
             ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠃
     
      
     
     