 

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ

2020-04-30 12:51
  319
  0
-  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠥᠯᠬᠥ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ 
1. ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠪᠳᠡᠭᠡᠬᠥ ᠥᠢᠯᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ 
2. ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ︵ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ︶ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ‍-  ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠥ 
3. ᠥᠯᠥᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠬᠢ ᠡᠮ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ 
4. ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠳᠡᠰᠥ  ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠪᠢᠬᠥ ᠥᠢᠯᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ 
5. ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠵᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠤᠯᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ 
6 . ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃

7. ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠮ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ ᠡᠷᠴᠢᠰ  ᠢ ᠬᠥᠷᠳᠡᠨ᠂ ᠺᠠᠯᠽᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠸᠢᠷᠥᠰ᠂ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠨᠢᠶᠠᠨ  ᠢ ᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠠᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠤᠪᠢᠳᠢᠰ  ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ 
8. ᠬᠥᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠴᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ᠂ ᠤᠨᠴᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ 
9.︽ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠰᠥᠵᠥᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠢᠯᠥᠨ᠎ᠠ︾᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠥᠨᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ 
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠭᠠᠵᠢᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠨᠳᠥᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠮᠡᠨᠳᠥᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠰᠤ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ‍ᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠲᠤᠩ ᠡᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮ᠎ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠵᠢᠵᠥ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠪᠠᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠢ᠃  
     
     