 

      :2019.06.21-2019.06.30

2019-06-22 11:12
  232
  0
 
 
 
      
       
        
            
 
          
          
          
    
          
 
          
          
        
       
 
2019.06.21      19             
                                       
          
  1970                             
2019.06.22      19              
   ( ᠾᠮᠠᠯᠠᠶ )                       
             
                         
2019.06.23      21              
               
               
           
                        
2019.06.24      22             
                 
               
          
                                                        
 
2019.06.25      23             
                  
                     
          
                                                           
2019.06.26      24             
                    
                         
          
                                                    
2019.06.27      25             
                       
               
          
                          
2019.06.28      26             
                     
               
          
                                                        
2019.06.29      27             
                        
                      
          
                                          
2019.06.30      28            
              (  )     
                 
          
                                          (  )   
 
Июнин 21-дэ, мори сарын 19-й шарагшин үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Ажал хэрэгтэнь шалтаг шабхай гарасан хүнэй уйдаад байхада,Этигэлэй Хамба -"Муу сайн юүмэтэй тэнсэлдэхэ амар бэшэ ушараас орхижо болохогүй "- гэжэ айлдалаа.   
1970 оноос эхитэй Азийн Буддадын энхэ тайванай бага хуралай ажил үйлэ эхилсэн тула энэ үйлынь орхижо болохогүй нүхэрнүүд. 
Июнин 22-то, мори сарын 19-й сагаан бар үдэр. Этигэл Хамба Лама сургаал. 
Гималайн үндэр хаданууд үзэгдээд, Этигэл Хамба Лама: «Хосолон барихада хоосон шанар үзэгдэхэ" гэжэ айлдалаа.  
Магадгүй Гималайн үндэр уул үзэхэдэ агаарай саанань үзүүрнүүд харагдаха үе хоосон шанарай байдал ойртосон мэтэ. 
Июнин 23-да, мори сарын 21-й сагаагша туулай ундэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Нэгэ лама: "Нисванисын хор тогтоохо арга олооб" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Уйлэнь шалтагаан угэй" гэжэ айлдалаа. 
Зоболоной далай дотор нисванисай хороос холдохо болон зайлаха гэбэл хэсуу. Тэрэ уйлэ бутээхэ бол шалтагаан угэй. 
Июнин 24-дэ, мори сарын 22-й хара луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Нэгэ хүн: "Сэдьхэлэй үнэндэ этигэхэ хүн үсөөн байна" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Үнэхээр шанарынь гансахан байна" гэжэ айлдалаа. 
Үнэхээр буддадын шажинтанай гол шанарань этигэхэ шадал мүн. Яажа үзэхэ юм Сансараас ябасан Бурхан Багша болон бусад Бурхады? Ухаанаар ойлгожо сэдьхэлээр сүзэглэхэ үгэй бол өөр арга үгэй Бурхан Багшада этигэхээр. Тымэ ушараас үнэхээр сүзэгтэй боложо этигэхэ шадал ганса мүн. 
Июнин 25-да, мори сарын 23-й харагша могой үдэр. 
Багшань шабинартаа: "Даруу амидралда сурагты" гэжэ заана. Этигэл Хамба Лама: "Дотоодын шажинтанай сэдьхэлдэ Бурханай арюун орон" гэжэ айлдалаа. 
Буддадын гол тус эрдэм бол хүни номгоруулха ушартай юм. Номгоруулха гэбэл хүни аймха ба шадал муутай бэшэ, хүн өөрин муу юүмэ дараха ба өөригөө гарта бариха шадал мүн. Тэрнээс боложо Бурханай арюун орон амсажа сайн санаа бодолтой болохо арга юм. 
Июнин 26-да, мори сарын 24-й хухэ мори үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
«Урам баяртай сэдьхэлээр үйлэ хэрэгээ бүтээ» гэжэ лавайн абяанда сонсогдоно. Этигэл Хамба Лама: «Зохид үйлэдэ орохоос, бэшэ зохихо үгэй үйлэдэ бүү ороо» гэжэ айлдалаа. 
Мүнөөдэр Иволгын дасанаас лавайн эгшиг сонсогдоходонь Үбэр Монголоос олон мүргэлшид Этигэл Хамба Ламын сургаалаар болохо хуралда нютагаас замдаа гараа. Энэ бол ерээдүйн насанда ехэ шухал хэрэгтэй ушараас өөр бусад үйлэ онсо бэшэнь мүн. 
Июнин 27-до, мори сарын 25-й хүхэбшэ хони үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Багша шабинартаа: "Ехэ эрдэнийн үйлэ бүтээхэдэ шамдагты" гээд ном табиа. Этигэл Хамба Лама: "Аминда тулаад буян хишээ» гэжэ айлдалаа. 
Хүнэй урта нас ба удаан амидралхынь гол хэрэг бол буянтай болохын тулда хүн зондо тустай байха юм. 
Июнин 28-да, мори сарын 26-й улаан бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн Этигэл Хамба Ламада мүргэжэ байгаад: "Багшын сэдьхэл мэндэлыт" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Эрдэнитэ хүнэй олзо" гэжэ айлдалаа. 
Зарим нэгэ зон Хамба Ламы хүл дээрэ бодоод ябажа хөөрөлдэхынь санадаг. Энэ талаар хэлэхэдэ Хамба Ламын бэе лагшин дотор сэдьхэл ухаанинь аргагүй байсани мэндэлхэ гэхэ илүү болно. Бэди энэ бэе лагшанинь өөртөө олосон тулда эрдэнитэ олзо мүн. 
Июнин 29-дэ, мори сарын 27-й улаагша тахиа удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
"Буддын шажин умартаас умарта руу дэлгэруулсэн Бандида Хамба Ламада мүргэмөй" хэмээн гэгээнтэн огторгойгоос заларжа байна. Этигэл Хамба Лама: "Буриад ба Монгол орондо судар тарнийн Өчир олдосон" гэжэ айлдалаа. 
Дамба Даржа Заяев Ламы дагажа ябасан Бандида Хамба Ламанарта судар тарнийн өчир олдогдосон гэжэ мэдэгдээ. Энэ өчиртэй Бандида Хамба Ламын сэнти дээрэ оршохо ушараас Дамба Даржа Заяев Ламада мүргэмөй. 
Июнин 30-дэ, мори сарын 28-й шара нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: "Шэдитэ үгэнүүд сэдьхэлэй оёорто шингээгты" гэжэ элирүүлсэн. Хамба Лама: "Хум үзэг бэлгэ бэлигэй сонор тэмдэг" гэжэ айлдалаа. 
Мүнөөдэр Этигэл Хамба Ламын сургаал тайлбарилажа байсан хоерти үдэр тулда "Хум" гэжэ дабтажа хэлэхэ бол Бурхан Багшын бэлгэ бэлигэй ухаан хүни сонор болгоохо шадалтай. Хум Хум Хум.....үзэг сэдьхэлдэ шингээгты.



  
     
     