 

ᠲᠠᠯᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ

2019-06-05 10:08
  257
  0
 
   ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ
ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠯᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ
ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ
᠎ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 200 ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ
ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠠ ᠨᠢ 7᠂ 5 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ 13 ᠮᠧᠲᠷ᠂
ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 16 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ
ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ 1226 ᠮᠧᠲᠷ᠂ pH ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ 9᠂ 3~9᠂ 6 ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ
ᠰᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ
᠎ ᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠦᠠ᠃ ᠭᠦᠩᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠣ
ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠶᠠᠩ ᠲᠸᠡᠭ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ
ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠮᠦᠠ᠃ ᠮᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠳᠠᠬᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠢ
ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂
ᠭᠠᠩᠭᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠯᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ
ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     