 

  

2019-04-23 10:04
  532
  0
                                          
                            
                            
                           
                        
                              
                               
                            
                              
                              
                            
                               
                               
                           
                              
                             
                         
                            
                            
                          
                              
                             
                        
                          
                        
                    
                        
                         
                   
                      
                      
                   
                      
                      
                  
                        
        

                     
                     
                 
                    
                    
                
                  
                  
                  
                  
                
                   
                 
             
                  
                
                
               
            
               
               
              
               
          
             
ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ            
            
           
         
          
            
          
           
          
            
          
          
         
           
           
             
        
           
          
        
              
            
       
          
         
          
          
      
          
          
     
          
          
    
         
          
    
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ    
ᠰᠦᠷᠤᠭ᠌ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ    
ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ    
ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ    
   
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ   
ᠵᠤᠰᠠᠵᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ   
  
ᠰᠠᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ  
ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠵᠤ  
 
ᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠦᠵᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ 
ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ 
 
ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠤ 
ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠤ 
ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ 
 
 
   
                
     
           
                 
                   
                   
                   
                       
                        
                           
                           
   
     
     