 

      20210421-20210430

2021-05-01 17:18
  86
  0  
      
       
        
         
         
         
   
      
         
         
       
      
20210421      9                
                           

20210422      10                
                               

20210423      11                
                             

20210424      12               
                                  

20210425      13                
                        

20210426      14                  
                           
       
        (  )   

20210427      15                
                      
       
                     

20210428      16                
                          
       
          

20210429      18                
                         

20210430      19                
                     
         
                      

Апрелин 21-дэ, луу сарын 9-й шарагшин гахай удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

Юртэмсын уймоонэй эхи захань харагдана угэй. Этигэлтэ Хамба Лама -"Бисалгалын гэрэлдэ хамаг уймоон шатана "- гэжэ айлдалаа.

Апрелин 22-то, луу сарын 10-й сагаан хулгана удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

Нэгэ хун-"Эмээр убшэн эдэгэнэ гу?"-гэжэ асууба. Этигэлтэ Хамба Лама-"Бурханай сургаалаас сайхан эм угэй"-Гэлэкси айлдалаа.

Апрелин 23-да, луу сарын 11-й сагаагшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

Бар сийлбэрхэнь дүүрээд Бурханай сударууд хэлбэгдээд байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хичеэнгүйн барамидааар заабал Бурхан болоно" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 24-дэ, луу сарын 12-й хара бар үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

"Буддын шажинай эрдэм шинжэнжэлгэтээ яагаад холбохоб" гэжэ нэгэ хүн асууна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сэдьхэлэй сүлөөтэдэ  элирэн тодорхо" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 25-да, луу сарын 13-й харагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Эрдэмтэд уураг тархийн судалгаа хийжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Ухаалан бодохын мүн чанар" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 26-да, луу сарын 14-й хүхэ луу үдэрэй саг амжилтай алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Айл аймагууд гол голоор нандин шүтээнтэй байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Утха учирынь мэдэсэн зали" гэжэ айлдалаа.
Зали гэбэл дээрээс буудаг зали тухай хэлэгдэнэ.

Апрелин 27-до, луу сарын 15-й хүхэгшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлтэ Хамба Лама: "Сансарын хүрдэ анхилама хангал үнэрээр дүүргэбэл билигийн чанад хүрэнэ" гэжэ айлдалаа.
Дуйнхор хуралай баяраар та бүгдыг амаршалха сургаал мүн. Үнэрдэ ехэ анхаар табиха хэрэгтэй.

Апрелин 28-да, луу сарын 16-й улаан морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Бурхад сахюусады баясуулха тула тахил балин бэлдэтэй байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Ехэ хүлгэнэй үндэс эрдэни" гэжэ айлдалаа.
Баясуулха арга бол эгээ нарин хобор эрдэни мүн.

Апрелин 29-дэ, луу сарын 18-й улаагшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Байгал далайн эргээр халин долгино. Этигэлтэ Хамба Лама: "Гүнзэгы далайн оёрто булиндир үгэй" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 30-да, луу сарын 19-й шар бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Далха тэнгэри хөөрэн дэгдэн бүжэглэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Хүшэр үйлнүүд амархан бүтэг" гэжэ айлдалаа.
Далха тэнгэри бол хүнэй хүдлэшгүй бэенэй табан тэнгэрийн нэгэнь байгаад бэендэ дайсан мүн юм.   
     
     