 

ᠬᠥᠨᠳᠥᠲᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ

2019-10-11 16:43
  404
  0
                    ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ
     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠥ ᠤᠷᠤᠨ ‍ ‍ᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ
     ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂
     ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠡᠨ
     ᠰᠢᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠬᠥᠤ ᠳᠠᠭᠠᠱᠠ ᠃
     ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠪᠡᠷ
     ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂
     ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠣ
     ᠴᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠳᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠃
     ᠰᠤᠷᠤᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ
     ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂
     ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠲᠡᠨ
     ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠃
     ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠳᠤᠮᠤᠭ
     ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ‍ᠣ ᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠂
     ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠪᠥᠭᠡ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ‍
     ᠤᠳᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠃
     ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
     ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂
     ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
     ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠃
     ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠴᠤᠶᠢᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ
     ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠂
     ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ 
     ᠵᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠲᠥᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠃
     ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠠᠵᠥ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ
     ᠤᠶᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠥ ᠂
     ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠥᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ 
     ᠤᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠥ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ ᠃    
     ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ
     ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠂
     ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠥ ᠰᠤᠯᠢᠷᠲᠠᠨ
     ᠶᠠᠩᠵᠢᠨᠯᠠᠮᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠᠤ?
    ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ
     ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠂
     ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ
     ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠨ ᠭᠠᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠃
     ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠬᠠᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢ
     ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠥᠳ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ ᠂
     ᠰᠠᠨᠠᠵᠥ ᠪᠤᠳᠤᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠥᠰ
     ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠥ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠥ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ
     ᠲᠡᠰᠬᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠂
     ᠲᠡᠷᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠪᠡᠷᠢ
     ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨᠡᠮ ᠃
     ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠨᠢ
     ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠪᠠᠴᠥ ᠂
     ᠬᠠᠨᠳᠢᠪ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠯ ᠴᠢᠨᠢ
     ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
     ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ
     ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠱᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠂
     ᠠᠴᠢᠲᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠨᠤᠶᠢᠷᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
     ᠠᠬᠢᠵᠥ ᠰᠢᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
     ᠬᠦᠨᠳᠥᠲᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂
     ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ
     ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠃
             ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ  ᠂
             ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠂
                     2019ᠤᠨ ‍ᠣ8 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ26 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠂
                          ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃
       
      
     
     