 

           6

2021-11-17 14:47
  98
  0
           6
     且鞮侯        
  且鞮侯                                              且鞮侯                                                       
  且鞮侯      
  且 且       qiě     jū                    shjaːʔ  ʔsa         tsʰjăɡ       子魚切  tsjo           tsi̯wo  tsʰi̯a     tsjo  tsi̯wo              
  鞮 鞮       dī            teː  deː     tei dei     鞮    是    deː                         是楼       是楼        dee rud                高             鞮                                    
  侯       hóu  hòu       ɡoː       ɣɔ      ɣə̯u   ɡoː  ɣɔ  ɣə̯u        
  且鞮侯     tsi̯wo  tei ɡoː   -                                            
                                                                                                                       
     
     