 

   

2020-12-21 14:20
  14
  0
 ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂1939 ᠤᠨ3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠃1963 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠯᠠᠪᠦᠷᠢ ᠡᠭᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠥᠰᠪᠡ᠃ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠧᠷᠤᠪᠧᠰᠤᠷ᠂ ︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠡᠭᠥᠳᠥᠭᠴᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠥᠳᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠡᠢ  ᠮᠦᠭᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠃︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ︾ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠥᠯᠤᠭᠴᠢ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠧ ᠵᠧᠦ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠡᠦ ᠱᠢᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠴᠧᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯᠴᠠ ᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠠ ᠺᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ  ᠦ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠷᠤᠪᠡᠰᠤᠷ᠃︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠤᠩᠭᠡ︾ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠷᠳᠠ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠨ︾᠂︽ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ︾᠂︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ︾ ᠪᠠ︽ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠰᠦᠪᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ᠍ᠨᠠᠯ︾᠂︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ᠍ᠨᠠᠯ︾᠂︽ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ᠍ᠨᠠᠯ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠷᠳᠡᠪᠡ᠃︽ ᠬᠥᠷᠦᠭᠭᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠯᠭᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠭᠠᠯ︾᠂︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾᠂︽ ᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠨᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ︾᠂︽ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠡᠯ︾᠂︽ ᠨᠢᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ︾᠂︽ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠯ︾᠂︽陈瑜 ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠭ᠍ᠭᠤᠮᠠᠯ︾᠂︽ ᠠᠭ᠍ᠭᠢᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠥᠭᠭᠥᠨ ᠭᠥᠶᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠢ ︾᠂︽ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠭᠢᠯᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠯᠠᠢ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ︽ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠠᠲ︾ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ︽ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ︾᠂︽ ᠮᠦᠭᠭᠥᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾᠂  
     
     