 

ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ

2018-12-06 09:53
  74
  0
       ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠮᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠩᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠠᠮᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠣ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠬᠢᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠨᠠᠴᠢᠨ ᠦ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠᠯᠤᠰᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠦᠨᠤᠷ ᠰᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠠᠷᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠦᠷᠭᠥ ᠪᠦᠷᠳᠤᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ

ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠪᠠᠯ
ᠴᠢᠩ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠠ ᠭᠦᠤᠷᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠤ᠂᠂᠂᠂
  
     
     