 

ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ

2019-06-06 09:15
  444
  0

    ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠠᠴᠠ 150 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠠᠴᠠ 90 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ 18 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 2~3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 48 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 1605 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1783᠂ 9 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠵᠣᠣᠪᠠᠩ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠨᠢᠣᠪᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠠᠵᠢᠳᠣ ᠭᠦᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠳᠠᠰᠢ  ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
    ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
᠎ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ︽ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ︾ ᠬᠡᠵᠣ  ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃
   
     
     