 

ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ

2018-12-04 17:50
  2465
  0
 ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ
ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠵᠤᠯᠠ


ᠲᠠᠩᠬᠠᠰ ᠲᠠᠩᠬᠠᠰ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠯᠤ ᠮᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ ᠨᠢ
ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ


ᠬᠡᠩᠭᠦᠰ ᠬᠡᠩᠭᠦᠰ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠶᠦᠨᠳᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡ
ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ


ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ
ᠦᠭᠡᠳᠡᠩ ᠡᠯᠢᠭᠡᠪᠴᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ
ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ
ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ
ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠡᠯᠢᠭᠡᠪᠴᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ
ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ
ᠬᠦᠳᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ

   
     
     