 

ᠶᠠᠯᠣ ᠮᠦᠷᠠᠠ

2019-06-05 09:39
  400
  0
  
   ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ
ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ 1266 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 398 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ
᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠠ
᠎ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠴᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠠ ᠮᠦᠷᠠᠠ ᠳᠤ
ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2᠂ 06 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂
ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ 1᠂ 46 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠢᠴᠢᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂
ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠦᠷᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠬᠢᠯᠵᠢᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠮᠤᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  
     
     