 

ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ

2019-06-05 15:51
  164
  0
    ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ
ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠠᠴᠠ 95 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ
᠎ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠨᠢ 100 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠠ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 200~300 ᠮᠧᠲᠷ᠂ Y ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ
ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠤᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ
ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ ᠨᠣᠮᠢᠷᠠᠠ ᠰᠦᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠬᠴᠣᠷᠠᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
ᠮᠣᠳᠣᠣᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠬ
ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠠᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ
ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ
᠎ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠠ ᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 12᠂ 3 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ
ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ 700 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ 170 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠪᠤᠯ
᠎ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠠ ᠨᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠃ ᠠᠳᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ
ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ
ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ
ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠦᠴᠠᠠ
ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠬᠯᠠᠬ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠬᠳᠠ ᠰᠣᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠭᠦᠬᠢᠳᠠᠭᠦ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ
ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ
ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠣᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ᠂ ᠯᠢᠣᠢ ᠵᠸᠣ
ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︵ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠮᠣᠬᠤᠯᠠᠬ︶᠂ ᠹᠦᠳᠢᠩ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠲᠤ
ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠭᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠬ᠃
   
     
     