 

ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ

2019-06-05 15:51
  404
  0
      ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ 
ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ 
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠠᠴᠠ 95 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ 
᠎ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠨᠢ 100 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠠ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 200~300 ᠮᠧᠲᠷ᠂ Y ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ 
ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠤᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ 
ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ ᠨᠣᠮᠢᠷᠠᠠ ᠰᠦᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠬᠴᠣᠷᠠᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 
ᠮᠣᠳᠣᠣᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠬ 
ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠠᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ 
ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ 
ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ 
᠎ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠠ ᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 12᠂ 3 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ 700 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ 170 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠣᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠠ ᠨᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠃ ᠠᠳᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠦᠴᠠᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠬᠯᠠᠬ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠬᠳᠠ ᠰᠣᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠴᠦᠩᠭᠦᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠭᠦᠬᠢᠳᠠᠭᠦ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠬ᠃
   ᠵᠣᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ᠂ ᠯᠢᠣᠢ ᠵᠸᠣ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ︵ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠮᠣᠬᠤᠯᠠᠬ︶᠂ ᠹᠦᠳᠢᠩ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠲᠤ  ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠭᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ 
   
     
     