 

ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠯ

2020-09-07 22:56
  15
  0
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠢ᠂
ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ
ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ
ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤ
ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  
     
     