 

       

2019-04-24 10:08
  132
  0
   ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠᠨ  ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20-21 ᠍ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ 36 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠷᠠᠲ᠋ᠧᠭᠢ( 空手道) ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ 《ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ》 ᠍ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨ ∙  ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ    
     ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ 
    ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨ ∙  ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠪᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃
    ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠣᠵᠣ ᠺᠯᠤᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠣ᠊ ∙  《ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ   ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ 
 ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠨ ∙  ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠣᠴᠣ ᠮᠥᠷᠭᠥᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ᠂ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠯᠤᠶᠢᠪ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 40-44 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ -70   ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠥ᠊ ∙  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ 35-39 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ +80   ᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠽ ∙ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ
ᠨ ∙  ᠮᠠᠨᠢ 7 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠍ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠪᠡ᠃
   ᠪ ∙ ᠨᠢᠮᠠᠵᠠᠪ 《ᠪᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨ ∙   ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠷᠠᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ  ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ   JOSO Cup-2018 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ  ᠃  ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ  ᠮᠠᠨᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃  
     
     