

ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠬᠡ

2020-02-25 08:20
  14
  0
ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠠ︕ 
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠢᠷᠬᠡᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠣᠨᠵᠣᠭᠣᠷ ᠰᠣᠩᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂᠂ ᠢᠢ᠌ᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠢᠳᠦᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠂᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠡᠯᠳᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂᠂ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢᠴᠣᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ? ᠢᠢ᠌ᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ︕  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠣ᠂᠂  
     
     