  

ᠡᠯ᠎ᠡ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠥᠭᠴᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ

2019-09-17 14:25
  162
  0
ᠡᠬᠡᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ                    
       ᠡᠯ᠎ᠡ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠥᠭᠴᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ
             ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯᠬᠡᠶᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ
    ᠬᠦᠢᠰᠥᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠡᠴᠤᠳ ᠂
    ᠬᠦᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
    ᠬᠦᠮᠥᠯᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠃
    ᠬᠦᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠥᠰᠥᠯ ᠢ
    ᠬᠦᠨᠳᠥᠲᠥ ᠡᠬᠡᠴᠥᠥᠯ ᠡᠭᠥᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠂
    ᠬᠦᠷᠥᠭᠡᠳᠥᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠥᠢ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠴᠦ
    ᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠥᠮᠤᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠃
    ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠭᠦᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
    ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠠᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤ ᠡᠵᠢ ᠂
    ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠥ ᠨᠠᠷᠠ
    ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠦᠨᠢᠷᠵᠢᠭᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠡᠬᠡᠴᠤᠳ ᠪᠢᠯᠨ ᠃

       ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂
            2019ᠤᠨ ‍ᠣ5 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ12  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠥᠷ
             ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃  
     
     