 

ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ

2018-12-05 15:52
  107
  0
                    ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ
      ᠠᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ
      ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠂
      ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠭᠥᠭᠴᠢ
      ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠲᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ ᠃
      ᠶᠧᠯᠸᠢ ᠡᠨᠠᠧᠷᠭᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ
      ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠂
      ᠶᠢᠷᠥ ᠢᠳᠡᠬᠥ ᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠥ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠴᠢ 
      ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠢᠨ  ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠣ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ ᠃
      ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠠᠷᠰᠢᠶᠠᠨ
      ᠤᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠂
      ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ
      ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ ᠃
      ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠨᠡᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ
      ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠥᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠂
      ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ
      ᠠᠴᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠲᠣ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ ᠃
      ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ
      ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠂
      ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ
      ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ ᠃
      ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ
      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠲᠣ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠂
      ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠥ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
      ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠦᠬᠥᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ ᠃

                ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂
                    2018ᠤᠨ11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ22 ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠂
                      ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃


      
       
     
     