 

      20210411-20210420

2021-05-01 17:15
  93
  0  
      
       
           
         
         
         
   
        
         
         
       
      

20210411      30              
                                   

20210412      30              
                    

20210413      1              
                          
         
            

20210414      2              
                               
         
         12                

20210415      3              
                    
         
               

20210416     4               
                             

20210417      5               
                           

20210418      6                 
                                    
         
              

20210419      6                
                   
         
                  

20210420      8                
                             

Апрелия 11-дэ, туулай сарын 30-й шарагшин үхэр удэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хун: «Зоболон тодхор буухадань зорюута намайг хэнчи хорлоо угэй" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: «Нисванисын эрхээр ооригоо хорлоно" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 12-то, туулай сарын 30-й сагаан бар үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлтэ Хамба Лама: "Амнай уншилгаа сайхан бисалгажа нигүүсэхэ сэдьхэл бүтээгты" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 13-да, луу сарын 1-й сагаагшин туулай үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
"Хүнэй амьдрал жолоодоходо амар бэшэ" гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сэсэглэн дэлгэрэг буянтай сэдьхэл" гэжэ айлдалаа.
Сайн жолоодохынь утха бол үйлэ сэсэглэн дэлгэрхэ тухай хэлэгдэнэ.

Апрелин 14-дэ, луу сарын 2-й хара луу үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Буянда оршуулга үгэй: "Буян буянаараа" гэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Буянаа сэгнэгты -Бурхан мэтэ агуу" гэжэ айлдалаа.
Буян ёс мэтэ тула нэгэ сайн үйл 12 жил тасрангүй үргэлжэ үйлдэгты, Бурханай шабинуудтай сайн танилсахын тула.

Апрелин 15-да, луу сарын 3-й харагшин могой үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Номчи ламада Этигэлтэ Хамба Лама: "Ехэ амгаланай бэлгэ бэлиг тодруула" гэжэ айлдалаа.
Бэлгэ бэлиг бол Бурхан Багшын ухаан ушраас тодорхонь ехэ сайн.

Апрелин 16-да, луу сарын 4-й хүхэ морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Хүн бүхэн сэдьхэлээр өөрийн байдалаа зохеожо байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Ухаан сэдьхэлээ жолоодохо бол харшлаха аюул арилна" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 17-до, луу сарын 5-й хүхэгшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Амитад ишээнээс гарсан ажилаа бүтээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Нүхсэл бүридүүлхэ үе аяндаа бүтэхэ жам ёс" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 18-да, луу сарын 6-й улаан бич үдэрэй саг сайн алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Энэ юртэмсэдэ Бурхан болохо арга үгэй" гэжэ ямар нэгэ номоос абаад хэлэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Юртэмсэ нирваан хоерой забсарта" гэжэ айлдалаа.
Бурхан болохын тула нирваана хүрэхэ хэрэгтэй бол забсарынь гараха болно.

Апрелин 19-дэ, луу сарын 6-й улаагшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Хогоосон чанарай хүгжэм сонсогдоод Этигэлтэ Хамба Лама: "Шүтэн барилдалгын габьяа" гэжэ айлдалаа.
Хоосон шанар маш шанга дуутай хамта байдаг ушараас тэрэ дуугынь сонсохо байгаа.

Апрелин 20-до, луу сарын 8-й шара нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн бэенгээ табан судалаа тэгшэрүүлээд суужа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хойто түрэлэй наснай амидрал элирхы" гэжэ айлдалаа.   
     
     