 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ

2018-12-24 16:50
  49
  0
     ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠪᠤᠢ᠂      ᠲᠤ                        
                                         ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ                                                                       ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ  
                                              ︽ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ            ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ ᠂   ᠪᠤᠯᠤᠨ                   
           蒙兀室韦                       ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯ᠂                                                          
              失韦                ᠰᠢᠨ᠎ᠠ   ︾ ᠭᠡᠳ             山  岭    望建河 honkirnaur   Ergünee gol      俱轮泊             
                                                                                        ᠳᠦ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 
     ᠾᠦᠩᠨᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ᠂ ᠲᠷᠦᠢ᠌ᠺ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠲᠷᠦᠢ᠌ᠺ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠤᠭᠤᠽ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤᠪᠤᠭᠲᠤ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠁ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠁ 
ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠴᠢᠨ ᠴᠤᠯᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠳ ᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠬᠦᠯᠢᠭᠰᠡᠨ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠯᠳᠡᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ᠁ ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠢᠮᠦᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠯᠠ᠁ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠦᠳ᠂ ᠬᠤᠢᠳᠦ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠮᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ᠁ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠲᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
     ᠾᠦᠩᠨᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ᠂ ᠲᠷᠦᠢ᠌ᠺ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷ  ᠦᠳ ᠭᠡᠳ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠭ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠢᠯᠦᠭᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠷᠦᠢ᠌ᠺ ᠦᠳ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠳ ᠤᠪᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠨ ᠤᠳᠤᠪᠠ᠃ 
     ᠲᠷᠦᠢ᠌ᠺ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ 
     ᠾᠦᠩᠨᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠳ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠦᠪ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠰᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠲᠠᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠷᠦᠢ᠌ᠺ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠦᠳ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
   
     
     