 

ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-06-06 10:00
  194
  0
    
   ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠦᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 
ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠭᠦ ᠪᠤᠢ︖
   ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠫᠡᠩᠰᠠ ᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ 
ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠦᠳᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ 2 - 3 ᠴᠣᠮᠣ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠣᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ A᠎ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ A ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ A᠎ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠡᠳ᠋ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠩ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠣᠭᠤᠵᠣ ᠲᠠᠰᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠣᠠᠪᠠᠯᠠ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 
   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ 
ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠣᠪᠤᠣᠠᠯᠢᠬ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ︵珍珠膜︶᠎ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ︽ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠰᠣᠪᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ︾᠎ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ 0᠂ 001mm᠎ ᠤᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠪᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ 70%᠎ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
   ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠴᠠ ᠳᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠦᠩᠬᠡ ᠰᠢᠯᠢᠭᠦ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠠ᠂ ᠦᠷᠣᠬᠡᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠠ ᠲᠠᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠣᠯᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠪᠦᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
   ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠠᠢ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ 1 - 2 ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 
   ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠯᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 50 - 75cm ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠢᠠᠵᠢᠠ ᠤ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 
   ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ 
ᠨᠣᠳᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠷᠣᠮ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠹᠧᠨᠢᠯᠳᠣ ᠹᠤᠷᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠠᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠤᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃ 
   ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠢᠯᠠᠭᠦᠬᠡᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠣ᠋ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ A᠂ C ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠣᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
   ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠬ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠣ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠣ 
ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠣᠮ᠂ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠦᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠺᠠᠯᠢ ᠨᠠᠲᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠭᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠪ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ β ᠬᠣ᠋ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠣᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠠᠰ᠂ ᠨᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠴᠤᠬ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠂ ᠪᠠᠨᠠᠨᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠬᠤ 
᠎ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
   ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ 3 ᠴᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ 
ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  
     
     